• 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
1. Jinwen Wang, Xiaofeng Wu, Jing Pan, Tanglue Feng, Di Wu, Xiujuan Zhang, Bai Yang, Xiaohong Zhang and Jiansheng Jie*, "Graphene‐Quantum‐Dots‐Induced Centimeter‐Sized Growth of Monolayer Organic Crystals for High‐Performance Transistors", Adv. Mater. 2020, 32, 2003315
2. Wei Deng, Jiansheng Jie*, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Bei Lu, Xiujuan Zhang and Xiaohong Zhang*, "A Microchannel‐Confined Crystallization Strategy Enables Blade Coating of Perovskite Single Crystal Arrays for Device Integration", Adv. Mater. 2020, 32, 1908340
3. Longhui Zeng, Di Wu, Jiansheng Jie,* Xiaoyan Ren, Xin Hu, Shu Ping Lau, Yang Chai, and Yuen Hong Tsang*, "Van der Waals Epitaxial Growth of Mosaic‐Like 2D Platinum Ditelluride Layers for Room‐Temperature Mid‐Infrared Photodetection up to 10.6 µm", Adv. Mater. 2020, 32, 2004412
4. Wei Deng, You Lv, Xiali Zhang, Xiaochen Fang, Bei Lu, Zhengjun Lu, and Jiansheng Jie*, "High-Resolution Patterning of Organic Semiconductor Single Crystal Arrays for High-Integration Organic Field-Effect Transistors", Mater. Today, 2020, 40, 82-90
5. Siyi Huang, Bingchang Zhang*, Zhibin Shao, Le He, Qiao Zhang, Jiansheng Jie* and Xiaohong Zhang*, "Ultraminiaturized Stretchable Strain Sensors Based on Single Silicon Nanowires for Imperceptible Electronic Skins", Nano. Lett. 2020, 20, 4, 2478-2485
6. Zhijian Lu, Yan Xu, Yongqiang Yu*, Kewei Xu, Jie Mao, Gaobin Xu, Yuanming Ma, Di Wu, Jiansheng Jie*, "Ultrahigh Speed and Broadband Few‐Layer MoTe2/Si 2D–3D Heterojunction‐Based Photodiodes Fabricated by Pulsed Laser Deposition", Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907951
7. Jianhang Guo, Sai Jiang, Mengjiao Pei, Yanling Xiao, Bowen Zhang, Qijing Wang, Ying Zhu, Hengyuan Wang, Jiansheng Jie, Xinran Wang, Yi Shi,* and Yun Li*, "Few-Layer Organic Crystalline van der Waals Heterojunctions for Ultrafast UV Phototransistors", Adv. Electron. Mater. 2020, 6, 2000062
8. Di Wu, Cheng Jia, Fenghua Shi, Longhui Zeng*, Pei Lin, Lin Dong, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Xinjian Lia and Jiansheng Jie*, "Mixed-dimensional PdSe2/SiNWA heterostructure based photovoltaic detectors for self-driven, broadband photodetection, infrared imaging and humidity sensing", J. Mater. Chem. A. 2020, 8, 3632
9. Yangyang Zhan, Zhibin Shao,* Tianhao Jiang, Jing Ye, Xiaofeng Wu, Bingchang Zhang, Ke Ding, Di Wu, and Jiansheng Jie*, "Cation exchange synthesis of two-dimensional vertical Cu2S/CdS heterojunctions for photovoltaic device applications", J. Mater. Chem. A. 2020, 8, 789
10. Wei Wang†, Bei Lu†, Wei Deng, Xiujuan Zhang*, Zhengjun Lu, Di Wu, Jiansheng Jie* and Xiaohong Zhang, "Controlled 2D growth of organic semiconductor crystals by suppressing “coffee-ring” effect", Nano Res. 2020, 13, 2478-2484
11. Yizhong Shi ‡, Kai Wang‡, Youichi Tsuchiya, Wei Liu, Takeshi Komino, Xiaochun Fan, Dianming Sun, Gaole Dai, Jiaxiong Chen, Ming Zhang, Caijun Zheng, Shiyun Xiong, Xuemei Ou, Jia Yu, Jiansheng Jie, Chun-Sing Lee*, Chihaya Adachi* and Xiaohong Zhang*, "Hydrogen bond-modulated molecular packing and its applications in high-performance non-doped organic electroluminescence", Mater. Horiz. 2020, 7, 2734-2740
12. Yiming Wu, Huanyu Zhang, Jinwen Wang, Jing Pan, Xiwei Zhang, Di Wu, Xiujuan Zhang*, and Jiansheng Jie*, "Atomic-Scale Interface Engineering for Constructing p-CuPc/n-CdS Core–Shell Heterojunctions toward Light-Harvesting Application", Appl. Energy Mater. 2020, 3, 9, 8765–8773
13. K. Ding ‡, M. Zhang ‡, J. Mao, P. Xiao, X.W. Zhang, D. Wu, X.J. Zhang, J.S. Jie*, "High-resolution image patterned silicon wafer with inverted pyramid micro-structure arrays for decorative solar cells", Mater. Today Energy, 2020, 18, 100493
14. Zhengjun Lu†, Chaoqiang Wang†, Wei Deng*, Malo Tehinke Achille, Jiansheng Jie and Xiujuan Zhang*, "Meniscus-guided coating of organic crystalline thin films for high-performance organic field-effect transistors", J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 9133-9146
15. X. Zhang, W. Deng*, B. Lu, X. Fang, X. Zhang, and J. Jie*, "Fast deposition of an ultrathin, highly crystalline organic semiconductor film for high-performance transistors", Nanoscale Horiz. 2020, 5, 1096-1105
16. Cheng Jia, Xiaowen Huang, Di Wu*, Yongzhi Tian, Jiawen Guo, Zhihui Zhao, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Jiansheng Jie and Xinjian Li*, "An ultrasensitive self-driven broadband photodetector based on a 2D-WS2/GaAs type-II Zener heterojunction", Nanoscale, 2020, 12, 4435-4444
17. Xiaofeng Wu, Ruofei Jia, Jing Pan, Xiujuan Zhang and Jiansheng Jie*, "Roles of interfaces in the ideality of organic field-effect transistors", Nanoscale Horizons, 2020, 5, 454-472
18. Qi Wei,Lei Liu,Shiyun Xiong*,Xiujuan Zhang,Wei Deng,Xiaohong Zhang,Jiansheng Jie*, "Theoretical Studies of Bipolar Transport in CnBTBT–FmTCNQ Donor–Acceptor Cocrystals", J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 359-365